Wat vindt de ChristenUnie van het parkeerreferendum?

WP_20160604_10_03_52_Prodonderdag 13 juli 2017 17:57

Woensdag kunt u in Haarlem stemmen over de modernisering van het parkeerbeleid. De ChristenUnie fractie was tegen dit referendum maar adviseert kiesgerechtigden wel gebruik te maken van het democratische recht om te stemmen. Raadslid Frank Visser: “Het gaat om 19 voorstellen, die soms zelfs uit meerdere deelvoorstellen bestaan. Op sommige van deze voorstellen is best wat af te dingen, maar mede dankzij de uitgebreide participatie van veel bewoners ligt er nu wel een goed pakket. De ChristenUnie-fractie heeft daarom ingestemd met dit pakket.”

Hieronder geeft raadslid Frank Visser antwoord op de meest gestelde vragen, vindt u een overzicht van alle inbrengen van de ChristenUnie in de debatten over het parkeerbeleid en staat een overzicht van de voorstellen van het college.

Eerdere bijdragen ChristenUnie

 

Veel gestelde vragen

Klopt het dat er in de hele stad betaald parkeren komt?

Nee, in 65% van de stad is het parkeren vrij. Wel kunnen bewoners van een straat aangrenzend aan het bestaande belanghebbendengebied een verzoek indienen voor het uitbreiden van dit gebied. Dat kan nu al, alleen kan dat nu alleen op wijkniveau. Uitbreiding van belanghebbendengebied gebeurt altijd alleen als er voldoende draagvlak is bij bewoners.

Klopt het dat de nieuwe bezoekersregeling duurder is?

In sommige gevallen kan de bezoekersregeling duurder uitvallen. Daar staat echter tegenover dat de kosten van de eerste bewonersvergunning omlaag gaat en dat inwoners van de binnenstad ook een bezoekersregeling krijgen doordeweeks overdag en de hele zondag. Een belangrijk doel van de nieuwe bezoekersregeling is handhaving makkelijker te maken en misbruik van de bezoekersregeling te voorkomen. Zo kan parkeeroverlast worden voorkomen en beter worden aangepakt. De ChristenUnie had wel liever gezien dat de bezoekersregeling wat ruimer was gemaakt (meer uren toestaan) maar dan met een oplopend tarief. Volgens onderzoek van het college is het aantal uren dat de nieuwe bezoekersregeling biedt voor veruit de meeste mensen wel voldoende.

Klopt het dat er straks in de wijken rond de binnenstad waar nu met parkeervergunningen wordt gewerkt ook betaald geparkeerd kan worden door iedereen?

Ja, maar het tarief is hoger dan in de parkeergarages en in de drukke avonduren mag straks maximaal 1 uur worden geparkeerd. Dit is dus niet aantrekkelijk voor bezoekers van de binnenstad. Tegelijk zullen bestaande plekken in de wijken die gereserveerd waren voor betaald parkeren grotendeels verdwijnen. Deze plekken staan nu vaak leeg en kunnen straks ook door bewoners worden gebruikt.

Waarom voert de gemeente überhaupt betaald parkeren in de wijken rond het centrum in, ook al is het dan maar voor 1 uur?

Daar heeft de gemeente een goede reden voor. Tot voor kort kreeg de gemeente Haarlem de opbrengst van de boetes van foutparkeerders. Sinds kort gaan deze boetes echter naar het Rijk terwijl de gemeente de kosten maakt. Door het andere parkeersysteem komen de boetes weer terecht bij de gemeente. De ChristenUnie-fractie heeft dit liever dan dat de gemeente de parkeertarieven extra gaat verhogen.

Waarom was de ChristenUnie-fractie tegen dit referendum?

 • De ChristenUnie-fractie was onder andere tegen het referendum omdat de referendum vraag te complex is door het grote aantal voorstellen die in 1 vraag worden samengevat. Er wordt een simpele ja/nee vraag gesteld over een pakket van maar liefst 19 maatregelen. Juist voor dit soort complexe besluiten hebben we in Nederland het systeem van volksvertegenwoordiging.
 • Een deel van de maatregelen mag bovendien geen onderdeel zijn van een referendum volgens de referendumverordening omdat deze voorstellen over belastingvoorstellen gaan.
 • Ook doet het referendum geen recht aan de zeer uitgebreide participatie die er is geweest in de stad. De voorstellen zijn fors aangepast mede dankzij de input van veel bewoners.
 • De referendumvraag roept vragen op. Het is niet zo dat bij een “ja” van de inwoners de 19 maatregelen exact zo worden uitgevoerd. Het college heeft namelijk naar aanleiding van verzoeken van de gemeenteraad toegezegd ook nog punten verder uit te werken voordat er een definitief akkoord komt. Zo krijgt de gemeenteraad nog een uitgewerkt voorstel t.a.v. de niet digitale alternatieven voor de bezoekersregeling. Kiezers kunnen met een “ja” of “nee” zeer verschillende motieven hebben. Dat is altijd zo maar doordat het hier gaat over 19 maatregelen die deels nog kunnen wijzigen wordt het interpreteren van de uitslag straks erg lastig.
 • Het referendum kost de stad veel geld. Niet alleen voor het organiseren van het referendum maar ook door het uitstel van de voorgestelde maatregelen om het parkeren in Haarlem te moderniseren.
 • Tenslotte betreurt de ChristenUnie-fractie het dat het referendum puur als campagne-instrument wordt ingezet door met name de VVD. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de VVD het referendum pas volgend jaar bij de raadsverkiezingen wilde organiseren.

 

Inhoud raadsbesluit en samenvatting maatregelen

Het volledige raadsbesluit waar dit referendum over gaat en de aangenomen moties en amendementen van de gemeenteraad kunt u hier terugvinden: Raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren van 15 december 2016, onder agendapunt 13. Het verslag van de betreffende raadsvergadering vindt u hier

Hieronder vindt u een samenvatting van de voorgestelde maatregelen. Deze samenvatting hebben wij letterlijk overgenomen van de website van de gemeente Haarlem. Een volledig overzicht met toelichting vindt u in in bijlage 1 bij het bovengenoemde raadsbesluit. Bij beide stukken moet worden aangetekend dat door de gemeenteraad bij een aantal maatregelen nog een voorbehoud is gemaakt dat het college deze eerst nog verder moet uitwerken en/of onderbouwen.

Binnenstad (zone B)

 • Het tarief voor de parkeervergunning voor bewoners gaat van € 204,60 naar € 183,40.
 • In de binnenstad gaan de tarieven voor parkeren op straat van € 4,10 naar € 4,50 per uur.
 • Op zondag worden parkeertijden ingevoerd van 13.00 tot 23.00 uur.
 • Het wordt niet langer mogelijk om op hetzelfde adres én een bedrijfsvergunning én een bewonersvergunning te hebben. De bestemming van de locatie bepaalt welke vergunning kan worden aangevraagd.
 • Als proef krijgen (maximaal) 225 bewoners uit de binnenstad de mogelijkheid om een bewonersabonnement in een parkeergarage in de binnenstad aan te schaffen (met uitzondering van de Appelaar). Deze bewoners komen dan niet meer in aanmerking voor een vergunning parkeren op straat. Het tarief voor dit bewonersabonnement is nog niet bekend.
 • Voor de bewoners van de binnenstad komt er een (beperkte) bezoekersregeling. Er komt één eurobundel per jaar beschikbaar van € 25. Hiermee kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geparkeerd worden. En op zondagen van 13.00 tot 23.00 uur. De kosten doordeweeks zijn per auto € 0,12 per uur, ruim 200 bezoekuren. Op zondag is het tarief per auto € 0,25 per uur, dat is maximaal 100 bezoekuren. Bezoek aan- en afmelden kan via inbellen met een telefoon en via internet (dus met pc, tablet en smartphone).
 • Als iemand kan parkeren op eigen terrein, is er geen recht op een parkeervergunning.
 • Als de parkeerdruk verder toeneemt, komt in de toekomst een wachtlijst voor nieuwe vergunningen in de binnenstad.

Wijken rond de binnenstad (zone C)

 • Het tarief voor de eerste parkeervergunning gaat van € 120,20 naar € 99 per jaar. Het tarief voor de tweede parkeervergunning gaat van € 326,64 naar € 376,64 per jaar. De derde (en volgende) parkeervergunning verdwijnt via een uitsterfregeling.
 • In de wijken om de binnenstad gaan de tarieven van € 2,75 naar € 3,25 per uur. De prijs van een dagkaart voor garage de Dreef gaat van € 25,- naar € 12,50.
 • Bij de winkelstrips Cronjé, Kleverparkweg en Zijlweg wordt een stop & shop tarief ingevoerd. Als niet langer dan 30 minuten wordt geparkeerd, is het tarief € 0,50. Bij langere parkeertijden geldt het normale tarief.
 • De parkeertijden in het vergunningengebied worden uitgebreid van dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur naar dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur. Op zondag worden parkeertijden ingevoerd van 13.00 tot 23.00 uur.
 • Naast parkeren met vergunning wordt ook betaald parkeren ingevoerd. Verspreid in de wijk komen parkeerautomaten te staan. Bezoekers kunnen tegen betaling maximaal 1 uur in het gebied parkeren. Bezoekers van bewoners kunnen zo lang staan als gewenst, zolang het saldo van de bezoekersregeling voldoende is.
 • De papieren bezoekersschijf wordt vervangen door een bezoekersregeling. Bewoners kunnen bezoek aan- en afmelden via inbellen met een telefoon of via internet (dus via mobiel, tablet of pc). Bewoners kunnen meerdere kentekens tegelijk aanmelden.
 • Bij gebruik van de bezoekersregeling op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur zijn de kosten € 0,12 per uur, per auto. Bij gebruik in de avonduren en in het weekend is het uurtarief € 0,25 per auto. Na 23.00 uur en op zondag tot 13.00 uur is parkeren gratis. Bewoners kunnen maximaal vijf bundels van € 25 aanschaffen. Dit betekent ruim 1000 bezoekuren overdag en tot 500 bezoekuren in de avond en weekeinden. Mantelzorgers kunnen, onder voorwaarden, in de nieuwe bezoekersregeling (deels) gratis parkeren. Het hangt ervan af hoeveel en op welke tijden een bewoner bezoek ontvangt of de kosten bij de bezoekersregeling hoger of lager zijn vergeleken met de kosten van de papieren schijf.
 • Het wordt niet langer mogelijk om op hetzelfde adres een bedrijfsvergunning én een bewonersvergunning te hebben. De bestemming van de locatie bepaalt welke vergunning kan worden aangevraagd.
 • Bewoners van de wijken rond de binnenstad krijgen de mogelijkheid om, tegen gelijk tarief, hun parkeervergunning in te ruilen voor een parkeerplek in de parkeergarages de Dreef of de Cronjé.
 • Als iemand kan parkeren op eigen terrein, is het niet langer mogelijk om een eerste parkeervergunning aan te vragen. Het aanvragen van een tweede parkeervergunning blijft wel mogelijk.
 • Er komt in de toekomst een wachtlijst voor nieuwe tweede vergunningen in de wijken om de binnenstad als de parkeerdruk verder toeneemt.

Schalkwijk (zone S)

 • Het tarief voor de parkeervergunning voor bewoners gaat van € 204,60 naar € 183,40. (Bewoners van de flat aan de Costa del Sol blijven in aanmerking komen voor deze parkeervergunning.)
 • Voor Schalkwijk zijn er geen andere veranderingen opgenomen in het pakket van maatregelen.

Vrij parkeren gebied

 • Het uitbreiden van het gebied gereguleerd parkeren kan voortaan op wijkniveau en ook op het niveau van een logisch cluster van een aantal bij elkaar horende straten plaatsvinden. Als uit parkeerdrukmetingen blijkt dat de parkeerdruk hoger is dan 85 procent, dan kan de gemeente onder de bewoners een enquête over het uitbreiden van het gebied uitschrijven. Voorwaarde blijft, dat meer dan 50 procent van de bewoners bij de enquête moet instemmen met de invoering van gereguleerd parkeren.
 • Voor het gebied waarin vrij parkeren geldt, zijn er geen andere veranderingen opgenomen in het pakket van maatregelen.

Algemene maatregelen

 • De bebording en markering op de weg worden aangepast.
 • Er wordt extra handhaving ingezet om parkeeroverlast te voorkomen.
 • Het wordt mogelijk gemaakt dat parkeerproducten op een digitale manier direct aangeschaft, gewijzigd en geannuleerd kunnen worden.
 • Het aantal verschillende vergunningen omlaag brengen en het opstellen van duidelijke regels wie voor welke vergunning in aanmerking komt.

« Terug