Nieuws

Voorkom mensenhandel en controleer op illegale prostitutie

Nachtclub op de Wallen.jpgdinsdag 14 november 2017 20:38 Zo'n 95% van de gemeenten heeft geen beleid voor de aanpak van mensenhandel. Dit staat in het rapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel. De nationale rapporteur stelt tevens dat 35% van de gemeenten geen idee heeft of mensenhandel in hun gemeente plaatsvindt. De Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. lees verder

Raad kiest voor popcentrum boven bereikbaarheid

DSC02674.JPGdonderdag 09 november 2017 21:11 Bij de stemmingen over de begroting voor 2018 bleken meerdere partijen te twijfelen over hun steun voor het popcentrum in het voormalige slachthuis. Grootste coalitiepartij D66 gaf aan het eigenlijk met de ChristenUnie eens te zijn dat het popcentrum te duur is geworden. Deze fractie stemde echter toch niet voor het amendement van de ChristenUnie om de ruim 4 miljoen euro voor het popcentrum te besteden aan een betere bereikbaarheid van Haarlem of aan verduurzaming van de stad. lees verder

Begroting 2018: 1000 extra woningen bouwen voor 2020

DSC02652.JPGdonderdag 09 november 2017 20:26 De ChristenUnie is blij dat er weer meer woningen worden gebouwd in Haarlem maar het tempo is nog steeds te laag. De vraag naar woningen is groot. Daarom is een extra impuls nodig. Raadslid Frank Visser: "Bouw nog voor 2020 1000 extra woningen bovenop de huidige plannen. De locaties zijn er voor de korte termijn zeker, we moeten vooral het maken van plannen versnellen. Willen we dit doel bereiken in 2020 dan moeten we nu keihard aan de slag!" Deze oproep deed de ChristenUnie tijdens de 2e termijn van de behandeling van de begroting voor het jaar 2018. lees verder

Begroting 2018: Recht doen aan anderen

Frank Visser-02-p_164x164maandag 06 november 2017 22:44 Tijdens de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode vroeg de ChristenUnie aandacht voor de onduidelijke regels in de bijstand en de bereikbaarheid van Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Wij willen dat mensen in de bijstand als ze een bescheiden auto hebben niet gelijk worden gestraft. Mensen in de bijstand moeten ook kunnen sparen, dat voorkomt juist schulden. En investeer liever 4 miljoen euro voor extra fietspaden en fietstenstallingen of de verbreding van de Waarderweg dan dit geld te stoppen in een popcentrum in het voormalige slachthuis waar elk jaar ook nog een paar ton subsidie bij moet" lees verder

Houtplein: maak het niet alleen mooi maar ook veilig

DSC02779.JPGdonderdag 05 oktober 2017 18:06 Het college van B&W wil met ruim 3 miljoen subsidie van de provincie het Houtplein opnieuw inrichten. Doel is om het verblijfsklimaat op het plein te verbeteren door een betere doorstroming van het OV en meer groen. Dit kan volgens het college worden bereikt door het onmogelijk maken van doorgaand autoverkeer vanaf de Tempelierstraat naar het Frederikspark en het verplaatsen van de bushaltes van de Tempelierstraat naar het Houtplein. lees verder

Statenvragen over toegankelijke oversteekplaatsen Haarlem

Michel Kleinvrijdag 29 september 2017 21:56 De nieuwe oversteekplaatsen van de Westelijke Randweg zijn niet goed bruikbaar voor blinden en slechtzienden omdat een ratelklikker ontbreekt. ChristenUnie Haarlem vindt dat oversteekplaatsen standaard toegankelijk moeten zijn ingericht. De statenfractie ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangezien de provincie de beheerder is van de Westelijke Randweg. lees verder

Meer sociale woningbouw nodig in Haarlem

20151224_113542.jpgdonderdag 21 september 2017 23:23 De gemeenteraad heeft veel ambities vastgelegd in de Woonvisie 2017-2020, ook voor de verdere toekomst. Uit het eerste bod van de woningcorporaties voor het komende jaar blijkt dat deze ambities niet worden waar gemaakt. De commissie ontwikkeling sprak hierover. Volgens de ChristenUnie moeten de corporaties een beter bod uitbrengen. lees verder

Parkeren in Haarlem niet ten koste van openbare ruimte

20150516_171418donderdag 21 september 2017 23:07 Hoe zorgen we dat we in Haarlem efficiënt omgaan met de schaarse ruimte en er meer woningen kunnen worden gebouwd. Een groot deel van de gemeenteraad wil dat parkeren vaker ondergronds gebeurt om zo ruimte te sparen. De raadscommissie ontwikkeling sprak deze week hoe dit het beste kan worden geregeld. Het college wil strengere eisen, maar deze zijn wat betreft de ChristenUnie nog te vrijblijvend. Ook kan inpandig parkeren volgens de ChristenUnie een goede oplossing zijn als ondergronds parkeren te duur is. lees verder

Generatie-aanpak en gemeenschapsdenken in gezondheidsbeleid

nix-18-logodonderdag 13 juli 2017 22:34 In het gezondheidsbeleid van de gemeente moet ook aandacht zijn voor mensen met sterke schouders, een rechte rug en beide benen op de grond. Zij kunnen een gezonde levensstijl voorleven. Voorkomen dat kinderen beginnen met roken vraagt bijvoorbeeld ook inzet richting de ouders. Hiervoor pleitte Rosa Barth, schaduwraadslid van de ChristenUnie, bij de bespreking van de nieuwe nota gezondheidsbeleid van de gemeente. lees verder

Wat vindt de ChristenUnie van het parkeerreferendum?

WP_20160604_10_03_52_Prodonderdag 13 juli 2017 17:57 Woensdag kunt u in Haarlem stemmen over de modernisering van het parkeerbeleid. De ChristenUnie fractie was tegen dit referendum maar adviseert kiesgerechtigden wel gebruik te maken van het democratische recht om te stemmen. Raadslid Frank Visser: “Het gaat om 19 voorstellen, die soms zelfs uit meerdere deelvoorstellen bestaan. Op sommige van deze voorstellen is best wat af te dingen, maar mede dankzij de uitgebreide participatie van veel bewoners ligt er nu wel een goed pakket. De ChristenUnie-fractie heeft daarom ingestemd met dit pakket.” lees verder

Kans voor alle Haarlemse kinderen

20140827_114928donderdag 06 juli 2017 22:45 Maak kansen bereikbaar voor ieder kind. In de motie "kansen voor ieder kind" is geconstateerd dat nog steeds veel Haarlemse kinderen in armoede niet worden bereikt. Hoewel hier de laatste jaren flink op is ingezet. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Een vraag die wij hebben is: worden er met de voorgestelde maatregelen nu ook echt meer kinderen bereikt?” lees verder

Duobak sneller verspreiden over de stad

IMG_20170708_204431donderdag 06 juli 2017 22:41 Haarlem loopt landelijk achterop bij het scheiden van afval. Het college wil dit veranderen door het introduceren van de duobak bij laagbouwwoningen met een voortuin of achterom. Via deze duobakken kunnen plastic, blik en drankenkartons en oud papier gescheiden worden ingezameld. lees verder

Visie op fiets, openbaar vervoer en bomen in structuurvisie moet scherper

DSC02801.JPGdonderdag 06 juli 2017 20:37 Het college van B&W heeft een ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe structuurvisie openbare ruimte. Na de zomervakantie gaat deze structuurvisie in de inspraak. De ChristenUnie is blij met de visie maar vraagt wel welke maatregelen er nodig zijn voor de bereikbaarheid van de stad als de Kennemertunnel onder het Spaarne niet wordt gerealiseerd. Raadslid Frank Visser: “De ambities voor fiets en OV en de hoofdbomenstructuur van Haarlem moeten scherper” lees verder

Resultaten Kadernota: Haarlem beter toegankelijk en onderzoek naar straatintimidatie

Frank Visser-02-p_164x164donderdag 29 juni 2017 22:10 In de tweede termijn van de kadernota sprak de ChristenUnie opnieuw over de aanpak van straatintimidatie en het toegankelijker maken van de stad. Een motie om de omvang van straatintimidatie in Haarlem te onderzoeken werd door de raad aangenomen evenals alle moties over toegankelijkheid. Daarmee wordt 2018 in Haarlem het jaar van de toegankelijkheid. Een motie over het plaatsen van extra fietsenrekken bij het station en het versnellen van de uitrol van duobakken voor plastic en papierinzameling in de stad werden helaas verworpen. lees verder

Kadernota: 2018 jaar van de toegankelijkheid

rolstoellogo-groen-kleinmaandag 26 juni 2017 23:17 In de kadernota legt de gemeenteraad de kaders vast voor de begroting van 2018. Tijdens het debat over de kadernota vroeg de ChristenUnie aandacht voor onder meer de toegankelijkheid van de stad. de afvalinzameling, fietsvoorzieningen en straatintimidatie. Zo wil de ChristenUnie het jaar 2018 uitroepen tot jaar van de toegankelijkheid. lees verder

Verduurzaming straatverlichting is meer dan LED

20151108_150722donderdag 22 juni 2017 22:58 Het college heeft voorgesteld de Haarlemse straatverlichting versneld te vervangen door LED om zo energie te sparen en te voldoen aan de nationale afspraken om in 2030 50% energie te besparen. Dit is een uitwerking van een eerdere motie van de ChristenUnie die opriep om het tien jaar oude beleidsplan over straatverlichting te actualiseren. lees verder

Spaarnwoude: tijd voor keuzes

DSC02712.JPGdonderdag 22 juni 2017 22:05 Al jaren praat de gemeenteraad ver de slechte financiele situatie van het recreatieschap Spaarnwoude. Opnieuw heeft de gemeenteraad een begroting gekregen waar weliswaar lichtpuntjes in zitten maar die nog steeds vol open eindjes zit. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor keuzes. De gemeenteraad heeft een amendement van onze fractie waarin dit wordt vastgelegd aangenomen. lees verder

Actieplan 18-/18+ op weg naar volwassenheid

Rosa Barth-van den Boom-02-p_164x164.jpgzaterdag 17 juni 2017 16:03 De formele splitsing tussen de Jeugdwet en Wmo zorgt voor nieuwe schotten en een gebrek aan zorgcontinuïteit voor jongeren die 18 jaar worden. Het college heeft daarom een actieplan vastgesteld die moet zorgen voor een continue ondersteuning aan jongeren waar nodig. De commissie samenleving van de gemeenteraad sprak over dit actieplan. De ChristenUnie is blij met dit actieplan maar vindt dat er een betere onderbouwing nodig is. lees verder

Haarlem krijgt Odensehuis

Oude vrouw voor het raam.pngzaterdag 17 juni 2017 15:49 In november diende de ChristenUnie in de gemeenteraad een motie in om te komen tot een Odensehuis, een voorziening voor dementerenden ten behoeve van een zorgpauze voor Haarlemse mantelzorgers. Het college is aan de slag gegaan en inmiddels is er al een mogelijke locatie gevonden in Meerwijk. Eind dit jaar moet er een programma van eisen liggen en hopelijk gaat de voorziening daarna snel open. lees verder

Maak Stadhuis toonbeeld van duurzaamheid en toegankelijkheid

DSC02735.JPGdonderdag 08 juni 2017 23:23 De gemeente Haarlem gaat van al het strategisch vastgoed van de stad (circa 200 panden) in kaart brengen wat er nodig is om deze panden duurzaam te maken. De ChristenUnie vindt dit een goed plan maar heeft net als andere fracties wel vragen bij de kosten van het onderzoek (circa 4000 euro per pand). Het moet geen papieren werkelijkheid worden. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld om het stadhuis duurzaam te maken. lees verder